Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Houtbedrijf Lavrijsen NV

 

1) TOEPASBAARHEID

Niettegenstaande enige andersluidende communicatie in het verleden of de toekomst, aanvaardt de Koper door het aanvragen van een offerte bij Houtbedrijf Lavrijsen nv (“Lavrijsen“)dat enkel volgende normen van toepassing zijn op alle contractuele, precontractuele en buitencontractuele rechtsverhoudingen tussen Lavrijsen en de Koper, zowel huidige als toekomstige: (in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij ontstentenis of stilzwijgen van het vorige)(1)de schriftelijke en ondertekende bijzondere overeenkomst; (2) de schriftelijke orderbevestiging; (3) deze Algemene Voorwaarden;(4) art. 3-88 van het Weens Koopverdrag;(5) de Unidroit Principles; (6) het Belgisch recht.  Lavrijsen wijst alle andere normen en voorwaarden af, met de enkele uitzondering van die voorwaarden die Lavrijsen uitdrukkelijk ter aanvaarding ondertekent.  De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of een deel  van een bepaling doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen en/of de rest van de bepaling.  Alle andersluidende voorgaande voorwaarden worden door onderhavige vervangen.

2) OFFERTE,ORDER EN ORDERBEVESTIGING

Lavrijsen kan alle offertes op gelijk welk ogenblik terugtrekken.  In elk geval zijn alle offertes van Lavrijsen vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de Koper.  Een overeenkomst komt slechts tot stand zodra een persoon die bevoegd is Lavrijsen in rechte te verbinden de order van de Koper schriftelijk bevestigd, dan wel zodra Lavrijsen met de uitvoering van de order een aanvang maakt.

3) PRIJS

Alle prijzen zijn BTW exclusief.  Prijzen van verpakking, transport, invoerrechten, heffingen en belastingen zijn niet inbegrepen en ten laste van de Koper, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.  Valutaschommelingen, evenals verhogingen van materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, in-en uitvoerrechten of verzekeringspremies, optredende tussen de orderbevestiging en de levering van de zaken, geven Lavrijsen de bevoegdheid de overeengekomen prijs evenredig te verhogen.

4) OPHALING EN LEVERING

Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, dient de Koper de verkochte zaken zelf en op eigen kost op te halen op de door Lavrijsen aangegeven tijd en plaats. Bij gebrek aan ophaling binnen de 5 werkdagen, is de Koper een stockagevergoeding verschuldigd van 1% van het factuurbedrag per maand.  Indien de Partijen overeenkomen dat Lavrijsen de goederen levert buiten haar onderneming, reizen de goederen voor rekening en op risico van de Koper.  De opgegeven uitvoerings- en leveringstermijnen zijn steeds indicatief en maken geen essentieel bestanddeel van de overeenkomst uit. In geval van overschrijding van de aangegeven termijn, zullen Lavrijsen en de Koper een redelijke bijkomende termijn overeenkomen.  Geen enkele termijnoverschrijding, noch van de oorspronkelijke, noch van de bijkomende termijn(en), kan aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst.

5) KOOP OP AFROEP

Indien Lavrijsen en de Koper overeenkomen dat de koop “ op afroep” gebeurt, zal de Koper de volledige overeengekomen hoeveelheid binnen de overeengekomen periode al dan niet deel per deel bestellen.  Lavrijsen zal de bestelde hoeveelheden op een moment naar keuze binnen de overeengekomen periode voor de Koper voor ophaling ter beschikking stellen.  Indien de Koper op het einde van de overeengekomen periode niet de volledige overeengekomen hoeveelheid besteld heeft, kan Lavrijsen naar eigen keuze: (1) de resterende hoeveelheid of een deel daarvan op een door Lavrijsen te bepalen ogenblik voor de Koper voor ophaling ter beschikking stellen en factureren, en/of(2) de overeenkomst ontbinden met betrekking tot de resterende hoeveelheid of een deel ervan.

6) RISICO

Het risico op de verkochte zaken gaat over op de Koper op het moment dat de overeenkomst tot stand komt.

7) INFORMATIE, STALEN EN AANWENDING

De Koper wordt geacht op de hoogte te zijn van alle kenmerken van de door hem bestelde producten.  De Koper kan geen enkel recht ontlenen aan de informatie, stalen of modellen die Lavrijsen op eigen initiatief of op verzoek van de Koper zou verstrekken. Lavrijsen is in geen geval aansprakelijk voor de verkeerde aanwending van de verkochte zaken.

8) KWALITEIT,MATEN EN HOEVEELHEDEN

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, levert Lavrijsen zaken van een kwaliteit en overschrijving die gebruikelijk zijn. Hout is een natuurproduct  dat kan krimpen, scheuren, vervormen en uitzetten.  Lavrijsen aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.  Afwijkingen tot 10% in min of in meer ten aanzien van opgegeven hoeveelheden, maten, gewichten en aantallen, evenals geringe afwijkingen in kleuren en gelijkaardige kenmerken gelden niet als non-conformiteit.  Calculaties door ons uitgevoerd gelden steeds als richtlijn.  Indien bepaalde houtmaten niet in voorraad zijn zullen de kortst benaderende waarden geleverd worden.

9) KLACHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID

De Koper moet de hoeveelheid en de afmetingen direct bij ophaling of levering controleren.  Afwijkingen in de hoeveelheden of afmetingen moet hij onmiddellijk op de afleverbon noteren, bij gebreke waaraan hij geacht wordt de hoeveelheid te aanvaarden als overeengekomen.  De Koper moet de zaken binnen de 24 uur na ophaling of levering grondig keuren, ook indien hij zaken doorzendt.  De Koper verliest het recht zich op de non-conformiteit of het gebrek  van de zaken te beroepen, indien hij Lavrijsen niet binnen de 48 uur nadat hij deze non-conformiteit of dit gebrek heeft ontdekt of behoorde te ontdekken aangetekend op de hoogte brengt, met een nauwkeurige identificatie van de zaken en een gedetailleerde opgave van de niet-conformiteit of het gebrek.  In ieder geval verliest de Koper het recht zich op de non-conformiteit  of het gebrek te beroepen, indien hij Lavrijsen niet voor het verzagen of verwerken of ten laatste binnen de drie maanden na ophaling of levering op zulke wijze op de hoogte brengt.  De vrijwillige reactie van  Lavrijsen op een laattijdige of gebrekkige kennisgeving creëert geen enkel recht in hoofde van de Koper.  Al het voorgaande geldt onverminderd voor de non-conformiteit of het gebrek die Lavrijsen kon kennen.  Klachten ontheffen de Koper in geen geval van zijn betalingsverplichting.  De Koper is gehouden tot het vergoeden van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten. In geval van tijdig en correct gemelde non-conformiteit of gebrek, zal Lavrijsen naar eigen keuze en inzicht: (1) de non-conforme of gebrekkige zaken of delen van zaken vervangen; of (2) de non-conformiteit of het gebrek vergoeden.  Lavrijsen is in geen enkel geval gehouden tot het vergoeden van indirecte schade, noch van schade die het factuurbedrag overstijgt.  De Koper mag in geen geval de zaken terugsturen, werkzaamheden door derden laten uitvoeren, of tot een dekkingskoop overgaan.

10) OVERMACHT EN HARDSHIP

Lavrijsen is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt  is door overmacht of hardship.  In geval van overmacht of hardship kan Lavrijsen naar eigen keuze en inzicht (1) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten; (2) de overeenkomst bij aangetekende  brief ontbinden; en/of (3) de Koper uitnodigen om de overeenkomst te heronderhandelen.  Indien de Koper niet ter goeder trouw deelneemt aan de heronderhandelingen, kan Lavrijsen de rechtbank verzoeken nieuwe contractvoorwaarden te bepalen en/of de Koper tot schadevergoeding te veroordelen.  Onder overmacht en hardship worden onder meer verstaan ( louter exemplatieve opsomming): ijsgang, bijzondere weersomstandigheden, staking, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, oorlog, mobilisatie, transportbelemmeringen, invoerbelemmeringen, ziekte of ongevallen, communicatie- en informatiecastoringen, etc.

11) FACTUUR EN BETALING

De koper moet zijn klachten met betrekking tot facturen binnen de drie werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk overmaken.  Alle facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Lavrijsen.  Enkel kwitanties ondertekend door personen die bevoegd zijn Lavrijsen in rechte te verbinden zijn geldig.  In geval van niet-betaling, of onvolledige betaling op de vervaldag :  geldt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rentevoet van 10%,  is de Koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van euro 250,- onverminderd het recht van Lavrijsen om hogere schade te bewijzen,  is de Koper gehouden tot alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten, worden alle andere, zelfs niet –vervallen facturen van Lavrijsen op de Koper onmiddellijk opeisbaar,  heeft Lavrijsen het recht de ( verdere ) uitvoering van de betreffende en/of één of meerdere andere overeenkomsten met de Koper te schorsen en/of bij aangetekende brief te ontbinden, zonder dat  daartoe een voorafgaande ingebrekestelling vereist is.  Aanvaarding van gedeeltelijke betaling gebeurt onder alle voorbehoud en wordt aangerekend in volgende volgorde: (1)inningskosten , (2)schadevergoeding, (3) intresten, (4)rente, (5) hoofdsommen.

12) EIGENDOMSVOORBEHOUD

De eigendomsrechten op de verkochte zaken gaan pas over op de Koper op het ogenblik van de volledige betaling van prijs, kosten, intresten en alle andere toebehoren.  Zolang de zaken eigendom zijn van Lavrijsen, dient de Koper deze apart en duidelijk herkenbaar op te slaan.   De Koper mag de onbetaalde zaken enkel binnen het kader van zijn normale bedrijfsvoering verwerken en/of er over beschikken.  Indien de Koper de zaken zou verwerken, komt het eigendomsrecht op elke zaak waarin de verkochte zaken verwerkt zijn aan Lavrijsen toe.  Indien de Koper de zaken, al dan niet verwerkt, zou vervreemden, verleent de Koper onmiddellijk en van rechtswege aan Lavrijsen een pandrecht op alle vorderingen op derden die hij uit de vervreemding verkrijgt.  Indien de Koper zijn verplichtingen niet nakomt, of Lavrijsen vermoedt dat de Koper zijn verplichting niet zal nakomen, zal de Koper op eerste en eenvoudig verzoek van Lavrijsen de zaken op eigen kosten en risico binnen de 24 uur aan Lavrijsen terugbezorgen.  Uitoefening van dit recht heeft de onmiddellijke en automatische ontbinding van de overeenkomst tot gevolg.

13) NETTING

In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden dd. 15 december 2004, compenseren en verrekenen Lavrijsen en de Koper automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden jegens elkaar.  Dit betekent dat in de permanente relatie tussen Lavrijsen en de Koper steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft.

14)  OPSCHORTING EN ONTBINDING

In geval van enige verandering in de toestand van de Koper, zoals overlijden, omzetting, fusie, overname, overdracht, vereffening, staking van de betaling, stopzetting van activiteit, beslag of enige andere omstandigheid die het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Koper kunnen schaden, houdt Lavrijsen zich het recht voor om wegens dat loutere feit: hetzij de uitvoering van één of meerdere overeenkomsten met de Koper op te schorten tot het ogenblik dat de Koper afdoende zekerheden biedt voor zijn betaling; hetzij één of meerdere overeenkomsten met de Koper ontbonden te verklaren vanaf de datum van verzending van de ontbinding, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van Lavrijsen om bijkomende schadevergoeding te vorderen.

15) BEVOEGDHEID

Alle geschillen tussen Lavrijsen en de Koper vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van Lavrijsen, tenzij Lavrijsen de normaal bevoegde rechtbank verkiest.

16) TAAL

Deze Algemene Voorwaarden zijn op eenvoudig verzoek in het Nederlands, Frans, Engels en Duits beschikbaar.  In geval van afwijking heeft de Nederlandstalige versie voorrang. 

 

Om www.multiwood.be goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent.